วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงการ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ไม่สามารถหายาชนิดใดมารักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้ หากมีอาการเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงเป็นพาหะ ซึ่งผลร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและทันท่วงที หากแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งที่สามารถทำได้ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการแก้ที่เหตุอย่างถูกวิธี นั้นคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ-ยุงลาย การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี การรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมโดยรวมให้ปลอดจากภัยของยุงลายอันนำมาซึ่งภัยที่คร่าชีวิตผู้คน โดยเฉพาะเด็ก และทารก แม้นไม่อาจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ได้หมดแต่ก็เป็นการบรรเทาและจำกัดอัตราการเกิดของลูกน้ำ-ยุงลายได้ในระดับหนึ่ง

ดังนั้นกลุ่ม Smart Law ภาควิชา กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี ได้มีฉันทามติในเรื่องการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่หมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเพาะและแพร่พันธุ์ของยุงลาย เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตหากต้องประสบกันโรคไข้เลือดออก โดยได้กำหนดสถานที่ในการให้ความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนอันนำมาซึ่งการป้องกันตนเองและลูกหลานจากยุงพาหะของโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก

๒. เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยุงร้ายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

๓. เพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงวิธีการกำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย อย่างถูกวิธี

๔. เพื่อให้ชุมชน และครอบครัวได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการของโรคไข้เลือดออก ซึ่งหากเกิดขึ้นในครอบครัว จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที

๕. เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ภาควิชา กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยี(Smart Law) ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชนอันเป็นหลักแห่งความเอื้อเฟื้อและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น: